Haoto Shelanu Gadol Veyarok-Original Key- Playback.mp3| Shirei Yeladim | Playback

$17.00 $20.00
Buy now

Song lyrics


ידיים למעלה על הראש 
על הכתפיים אחת, שתיים, שלוש. 

עצמו את העיניים ועכשיו פקחו 
איזה יום יפה כפיים מחאו. 

ידיים למעלה עשר אצבעות 
מנופפות שלום להתראות.